Pitanja i odgovori - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

LAG Natječaj 1.1.1. LRS (6.3.1. PRR)

1. Pitanje 

Za ostvarenje 10 bodova po kriteriju 3 - AKTIVNOSTI IZ POSLOVNOG PLANA IMAJU POZITIVAN UTJECAJ NA OKOLIŠ, smatra li se pod pozitivnim utjecajem na okoliš nabava opreme za preciznu poljoprivredu (npr. sijačica ili prskalica) pri čemu se postiže optimalna upotreba sredstava za rad ili za taj kriterij moramo nabavi isključivo neku vrstu obnovljivih izvora energije (npr. solarne kolektore)?

 

1. Odgovor


Sukladno natječajnom dokumentaciji, Prilogu IV Pojašnjenje kriterija odabira projekata, pod pojašnjenjem kriterija broj tri navedeno je:

Da bi nositelj projekta ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore energije.


Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:


- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU


- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje, …)


- kupnja električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje


- kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino napajanje


 - kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU


- kupnja i/ili ugradnja sustava za grijanje na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata)  koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva).


Navedene aktivnosti navedene su kao primjeri i nisu isključive prihvatljive aktivnosti. 


Znači, da biste ostvarili 10 bodova po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore energije. 


 


2.  Pitanje 

U Obrascu C. Izjava o veličini potrebno je upisati ukupan godišnji promet i ukupnu godišnju bilancu u EUR. Obzirom da korisnik za financijsku dokumentaciju prilaže Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji, prema kojem se tečaju preračunava ostvareni iznos iz HRK u EUR?

 

2. Odgovor

U Obrascu C Izjava o veličini poduzeća navedeno je:

 

Obrazac Izjava o veličini poduzeća obavezno je ispuniti sukladno definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća iz Priloga I Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 i Priloga A ovog obrasca. Vrijednosti koje se koriste za broj osoblja i financijske pokazatelje (promet i bilanca) računaju se na godišnjoj razini i odnose na posljednju financijsku godinu. Za pretvaranje iznosa u valutu EUR primjenjuje se službeni devizni tečaj na dan zaključenja posljednje financijske godine. Poveznica na mrežnu stranicu na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: 

 


 

Obrazac C popuniti sukladno uputi u Obrascu. 

 

3. Pitanje

Može li se sva dokumentacija propisana Prilogom I Natječaja dostaviti na CD ili DVD ili se moraju dostaviti samo excel obrasci (poslovni plan i izjava o veličini poduzeća? Hoće li se smatrati greškom ukoliko se sva dokumentacija propisana Natječajem priloži i u papirnatom i u elektroničkom obliku?

 

3. Odgovor

Sukladno Prilogu I Natječajna dokumentacija:

 

1. Potpisan i ovjereni Prijavni obrazac A.

Pojašnjenje:


Preuzmite predložak Prijavnog obrasca (Obrazac A. – sastavni dio Natječaja) te ga popunite u skladu s pojašnjenjima i uputama koji su njegov sastavni dio. Nakon popunjavanja, navedeni obrazac isprintajte, potpišite i ovjerite (OPG/SOPG koji nema žig može samo potpisati) te zajedno s propisanom dokumentacijom (navedenom u točkama 2. - 10.) dostavite na način i u rokovima kako je propisano LAG Natječajem.


NAPOMENA: U slučaju da prijavni obrazac nije dostavljen ili nije ovjeren i/ili potpisan od strane nositelja SOPG-a/OPG-a ili odgovorne osobe, prijava projekta se isključuje iz postupka odabira projekta, bez mogućnosti dopune/obrazloženja/ispravka (D/O/I).


 

2. Obrazac B. Poslovni plan (opisni i tablični dio).

Pojašnjenje:


Preuzmite predložak Poslovnog plana (Obrazac B. sastavni dio Natječaja) u word formatu te ga popunite u skladu s pojašnjenjima i uputama. Tablični dio (excel format) poslovnog plana obavezno se dostavlja u elektroničkom obliku (DVD ili CD s oznakom R:CD/R, DVD/R).


NAPOMENA: U slučaju da obrazac B. Poslovni plan (opisni i tablični dio) nije dostavljen prijava projekta se isključuje iz postupka odabira projekta, bez mogućnosti dopune/obrazloženja/ispravka (D/O/I).

 


3. Preslika osobne iskaznice nositelja projekta (nositelja SOPG-a/OPG-a/vlasnika obrta/odgovorne osobe).

Pojašnjenje:


Dostavite obostranu presliku osobne iskaznice koja mora biti važeća na dan podnošenja prijave projekta (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika). U slučaju da je osobna iskaznica u postupku izdavanja, dostavite Potvrdu o podnesenom Zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice te navedite razloge promjene podataka na osobnoj iskaznici.   
 

4. Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja se sastoji od Kalkulatora – izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Izjave o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva i Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), izdane od Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu (Ministarstvo poljoprivrede), nakon objave natječaja te potpisanu od službenika.

Pojašnjenje:


Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva obvezna je za sve nositelje projekata. Mora biti potpisana od strane službenika Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu (Ministarstvo poljoprivrede) i izdana nakon objave ovog natječaja.


Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva sadrži sljedeće:


- Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva


- Izjava o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva


- FADN kalkulator s vidljivim izračunima.

 

5.  Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća.

Pojašnjenje:


Preuzmite predložak (Obrazac C. sastavni dio Natječaja) te ga popunite u skladu s pojašnjenjima i uputama, ispišite, potpišite i ovjerite (SOPG/OPG koji nema žig može samo potpisati).


NAPOMENA: Obrazac ispunjavaju svi organizacijski oblici poljoprivrednog gospodarstva: SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga.

 

6.  Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da nositelj projekta ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu RH, ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave projekta i ovjerena od strane Porezne uprave ili u obliku elektroničkog zapisa (e-Potvrda)

 

7. Sva rješenja nadležnog upravnog tijela o promjeni sjedišta obrta u Obrtnom registru, ako je primjenjivo.

Pojašnjenje:


Navedeni dokument/e je potrebno dostaviti u slučaju da je nositelj projekta obrt i ako je od dana prije objave LAG Natječaja (uključujući dan objave LAG Natječaja) promijenjeno sjedište obrta. 

 

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK

 

8.  A. KOJI OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST I UTVRĐUJU DOHODAK KAO RAZLIKU POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA  

• Prijava poreza na dohodak za 2020. godinu (Obrazac DOH), ovjerena od strane nadležne Porezne uprave zajedno s pregledom poslovnih primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, ovjerena i potpisana od strane nositelja projekata


•  Popis dugotrajne imovine na dan 31.12.2020. godine


ili


• Prijava u registar poreznih obveznika (RPO) – samo za nositelje projekta koji su u godini podnošenja prijave postali obveznikom poreza na dohodak


NAPOMENA: Pod dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se, u skladu s čl. 28. Zakona o porezu na dohodak (NN br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja, dohodak od poljoprivrede i šumarstva, drugi dohodak na temelju kojeg su porezni obveznici obvezno ili na vlastiti zahtjev odlučili utvrđivati dohodak na način za samostalne djelatnosti. 

 


B. KOJIMA SE DOHODAK, POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI UTVRĐUJE I PLAĆA U PAUŠALNOM IZNOSU


• Evidencija o prometu na kraju 2020. godine (Obrazac KPR), ovjerena i potpisana od strane nositelja projekta


• Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti te uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za 2020. godinu (Obrazac PO – SD), ovjereno od strane nadležne Porezne uprave


ili


• Prijava u registar poreznih obveznika (RPO) – samo za nositelje projekta koji su u godini podnošenja prijave postali obveznikom poreza na dohodak u paušalnom iznosu.

 

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

 

9. A. KOJI SU POSLOVALI

• Godišnji financijski izvještaj GFI-POD za 2020. godinu s potvrdom o primitku dokumentacije od FINA-e


• Popis dugotrajne imovine na dan 31.12.2020. godine


B. KOJI JE BIO U STATUSU MIROVANJA 


• Izjava o neaktivnosti sukladno Zakona o računovodstvu ovjerena od FINA-e (ili potvrda FINA-e da je zaprimila predmetnu izjavu od korisnika za prethodnu financijsku godinu)

 

NOSITELJI PROJEKTA KOJA NISU OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK (ukupni godišnji primitak manji od 80.500,00 HRK)

 

10. Obrazac Evidencije o poljoprivrednih proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2020. godinu


 

NAPOMENA: Nositelji projekta koji po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva nisu obveznici poreza na dohodak sukladno čl. 29. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (NN br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), odnosno oni koji po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak manji od 80.500,00 HRK, pod uvjetom da nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom zakonu ili ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim za­konima.

 

4. Pitanje


Da li su u obnovljivim izvorima energije dozvoljena slijedeće ulaganja: solarna lampa, solarna kamera, nadzorna kamera? Koliki postotak se mora utrošiti u navedeno?

 

4. Odgovor

Prema Prilogu IV Pojašnjenje kriterija odabira projekata, kriteriju broj 3

 

Da bi nositelj projekta ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore energije.


Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:


- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU


- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje, …)


- kupnja električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje


- kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino napajanje


 - kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU


- kupnja i/ili ugradnja sustava za grijanje na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata)  koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva).


Navedene aktivnosti navedene su kao primjeri i nisu isključive prihvatljive aktivnosti. 


Nema navedenog postotka. 


5. Pitanje Korisnik trenutno ne ostvaruje bodove kroz Naturu 2000 jer parcele nema upisane u nju. Da li korisnik može kupiti zemljište koje se nalazi u Naturi 2000 i na njega posaditi npr. kukuruz u zrnu ili neku drugu ratarsku kulturu koju će koristiti za ishranu stoke ili posaditi trajni nasad te ostvariti bodove po kriteriju Natura 2000? Koliki postotak se mora utrošiti u navedeno?


5. Odgovor Prema Prilogu IV Pojašnjenje kriterija odabira projekata, kriteriju broj 5 – NATURA 2000


Ako se radi o ulaganju u nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme – ulaganje u pokretnu opremu – kao lokacija ulaganja smatra se katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja se mora nalaziti na području Nature 2000 i LAG obuhvata.


Ako se radi o ulaganju u nepokretnu opremu i/ili građenje i/ili restrukturiranje trajnog nasada – kao lokacija ulaganja smatraju se katastarske čestice na kojima se ulaganje provodi i koje moraju biti na području Nature 2000 i LAG obuhvata.


Područja ulaganja koja se nalaze na području unutar zaštićenih područja prirode i/ili ekološke mreže Natura 2000 provjerava se putem linka: http://www.bioportal.hr/gis/


Korisnik mora dostaviti dokaz da se njegovo ulaganje provodi na području Nature 2000. Kao dokaz dostavlja se ispis katastarske čestice koja se nalazi u Naturi 2000 putem slijedećeg linka:  http://www.bioportal.hr/gis/


Postotak nije naveden.  


 


6. Pitanje


Da li korisnik može ulagati samo u kupnju polovnog traktora (ne starijeg od 10 godina) i obnovljive izvore energije, znači bez da ostvari povećanje proizvodnog kapaciteta kroz poslovni plan (npr. kupnja sadnica, kupnja domaćih životinja itd.) i da zadovolji pravilo Natječaja?


6. Odgovor


Prema LAG natječaju za TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, poglavlju 3 Opći zahtjevi postupka odabira projekata, 3.1. Prihvatljivost projekta 


Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:


·      biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS


·      rezultati projekta moraju biti financijski održivi


·      projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata


          I.     ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata


        II.     ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata


·      nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:


a)      modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili


b)      povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata


·      provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta


·      projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.


Znači, nositelj kupnjom polovnog traktora (ne starijeg od 10 godina od godine prijave na LAG natječaj) ostvaruje cilj modernizacije i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja.


 

7. Pitanje

Da li je prihvatljiv trošak kupnje solarne lampe/reflektora kod obnovljivih izvora energije?

7. Odgovor

Prema Prilogu IV Pojašnjenje kriterija odabira projekata, kriteriju broj 3


Da bi nositelj projekta ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore energije.


Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:


- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU


- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje, …)


- kupnja električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje


- kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino napajanje


 - kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU


- kupnja i/ili ugradnja sustava za grijanje na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata)  koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva).


Navedene aktivnosti navedene su kao primjeri i nisu isključive prihvatljive aktivnosti. 


 


8. Pitanje 


Poštovani,


da bi korisnik dobio bodove za Naturu 2000, da li sve čestice moraju biti upisane u Naturi 2000 ili je dovoljna samo jedna čestica da bi korisnik ostvario 10 bodova iz Nature 2000?


Zahvaljujem na odgovoru.


8. Odgovor 


Prema natječajnoj dokumentaciji za LAG natječaj TO 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Prilogu IV Pojašnjenje kriterija odabira projekata


Kriterij odabira broj 5 – NATURA 2000


Ako se radi o ulaganju u nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme – ulaganje u pokretnu opremu – kao lokacija ulaganja smatra se katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja se mora nalaziti na području Nature 2000 i LAG obuhvata.


Ako se radi o ulaganju u nepokretnu opremu i/ili građenje i/ili restrukturiranje trajnog nasada – kao lokacija ulaganja smatraju se katastarske čestice na kojima se ulaganje provodi i koje moraju biti na području Nature 2000 i LAG obuhvata.


Područja ulaganja koja se nalaze na području unutar zaštićenih područja prirode i/ili ekološke mreže Natura 2000 provjerava se putem linka: http://www.bioportal.hr/gis/


Korisnik mora dostaviti dokaz da se njegovo ulaganje provodi na području Nature 2000. Kao dokaz dostavlja se ispis katastarske čestice koja se nalazi u Naturi 2000 putem slijedećeg linka:  http://www.bioportal.hr/gis/


Molimo Vas da pažljivo proučite i detaljno s razumijevanjem pročitate LAG natječaj koji se nalazi na web stranici Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora.


 


Natrag