Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika/stručne suradnice u LAG-u Sjeverna Bilogora - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 24. Statuta Udruge Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora Upravni odbor LAG-a Sjeverna Bilogora, dana 2. svibnja 2024. godine objavljuje Natječaj na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora za radno mjesto: Stručni suradnik/stručna suradnica. • Mjesto rada: sjedište Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo i terenski rad

 • Broj traženih radnika: 1

 • Vrsta zaposlenja: na određeno (30 mjeseci)

 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 • Način rada: smjena - prijepodne

 • Smještaj: nema smještaja

 • Naknada za prijevoz: u cijelosti

 • Natječaj vrijedi od: 2.5.2024.

 • Natječaj vrijedi do: 10.5.2024.


Osnovni podaci o radnom mjestu • Kategorija: I

 • Potkategorija: Referent

 • Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik

 • Broj izvršitelja: 1


Stručno znanje


-          sveučilišni prvostupnik ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij


-          poznavanje rada na računalu, najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova Europske unije, dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije


-          komunikacijske vještine


-          organizacijske sposobnosti


-          poznavanje engleskog jezika


-          vozačka dozvola B kategorije.


 


Opis poslova i zadataka koji se pretežito obavljaju na radnom mjestu i približan postotak vremena potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno:


-          obavlja administrativne, tehničke i uredske poslove prema rasporedu elemenata provedbe projekta za LAG (20%)


-          angažiranje vanjskih stručnjaka i podizvođača te promidžba projekta (10%)


-          surađuje na svim poslovima provedbe projekata LAG-a (40%)


-          koordinira sve projektne aktivnosti, samostalno komunicira sa zaposlenicima i korisnicima projekta (10%)


-          vodi odgovarajuće evidencije i registre, organizira, izvještava i komunicira s partnerima te nadzire cjelokupnu provedbu projekta (15%)


-          obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a (5%).


 


 


 


Složenost posla:


-          razina koja uključuje izradu nacrta složenijih izvješća i akata vezanih uz administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Ureda


-          prikupljanje, obrada i analiza složenijih podataka na hrvatskom i engleskom jeziku


-          sudjelovanje u organizaciji sastanaka i pripremi popratnih materijala te izradu bilješki


-          obavljanje složenijih stručnih poslova vezanih uz provođenje projekata i programa za sektor civilnog društva koji se financiraju iz fondova Europske unije što obuhvaća proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata i to uz češći nadzor, opće i specifične upute voditelja LAG-a


-          surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija


-          odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.


 


 


Samostalnost u radu:


-          samostalnost u radu u jednostavnim i rutinskim poslovima uz stalni nadzor i upute Voditelja i Predsjednika LAG-a.


 


Stupanj suradnje i komunikacija sa strankama:


-          stručna komunikacija s drugim institucijama i strankama.


 


Stupanj odgovornosti:


-          odgovornost koja uključuje odgovornost za materijalne resurse, zakonitost rada i postupanja,


-          pravilna primjena izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.


Sve zainteresirane osobe obvezne su dostaviti sljedeće: • pisanu zamolbu

 • životopis

 • dokaz o ispunjavanju stručnih uvjeta odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (za radna mjesta I. i II. vrste diploma)


Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno • dokaz o znanju engleskog jezika i informatičkog znanja (preslika svjedodžbe/diplome/uvjerenja)

 • dokaz stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu)

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak

 • preslika važeće osobne iskaznice

 • preslika vozačke dozvole B kategorije.


 


Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).


 


Prijave dostavljene bilo kojim drugim načinom dostave osim putem  preporučene pošte, kao i nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje takve prijave podnesu neće se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.


 


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je dostavljena putem preporučene pošte s uredno vidljivim datumom i vremenom zaprimanja u poštanski ured.


 


U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave – ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili  mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.


 


Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Natječaj te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Natječaj.


 


Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će obaviješteni putem e-maila koji navedu u prijavi o mjestu, vremenu i načinu održavanja provjere, isto će biti objavljeno na web stranici: www.lag-sjeverna-bilogora.hr Ako kandidat iz bilo kojih razloga ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na  Natječaj.


 


Prijave s prilozima dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo zaključno s datumom slanja 10. svibnja 2024. godine do 23:59 sati s nazivom predmeta: „Za Natječaj – Stručni suradnik/stručna suradnica“ s napomenom „Ne otvarati“.


 


 


 


Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.


 


Link na Natječaj za zapošljavanje


Natječaj za zapošljavanje LAG_prijedlog


Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner