Disable Preloader

O nama

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora osnovana je 15. listopada 2008. godine kao udruga u čijem sastavu su bili predstavnici lokalne zajednice 9 JLS sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije (Zrinski Topolovac, Kapela, Rovišće, Veliko Trojstvo, Šandrovac, Severin, Nova Rača, Velika Pisanica i Veliki Grđevac) iz civilnog, gospodarskog i javnog sektora koje djeluju na ovom području, a čiji cilj je bio povezivanje navedenih sektora na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih kapaciteta, odnosno provođenje LEADER programa.

LAG Sjeverna Bilogora obuhvaća sjeveroistočni rubni dio Bjelovarsko-bilogorske županije i pripada regiji kontinentalna Hrvatska. Stanovnici područja većinom gravitiraju gradu Bjelovaru kao administrativnom županijskom središtu. Prostor LAG-a nalazi se na ključnim čvorištima europskih i regionalnih prometnih pravaca.

Cilj osnivanja LAG-a je donošenje i provođenje Lokalne razvojne strategije, djelovanjem u skladu s načelima LEADER programa i CLLD smjernica za integrirani lokalni razvoj u ruralnom području koje obuhvaća LAG. Područja djelovanja sukladno postavljenim ciljevima su: održivi razvoj (razvoj ruralnih područja, održivi gospodarski razvoj), demokratska politička kultura (obrazovanje za demokratsko građanstvo, volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva, djelatnosti volonterskih centara), promicanje društvene solidarnosti, promicanje dobrog upravljanja, poticanje participativne demokracije, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice, javno informiranje i mediji), gospodarstvo - socijalno poduzetništvo, promicanje razvoja socijalnog poduzetništva te ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva, međunarodna suradnja - razvojna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje - odgoj i obrazovanje, kulturna i prirodna baština (zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih dobara te ostale djelatnosti kulturne baštine i zaštita i unapređenje prirodnog nasljeđa).
Ciljane skupine na koje su usmjerene aktivnosti LAG-a su: ruralno stanovništvo, lokalna samouprava, poljoprivrednici, volonteri, djeca i mladi – opća populacija, osobe starije životne dobi, mali i srednji poduzetnici i obrtnici, odgojno-obrazovne ustanove osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe, udruge i građanske inicijative, žene i poslodavci.
U svrhu ostvarivanja ciljeva definirane su i djelatnosti LAG-a:

 • provedba LEADER programa i smjernica CLLD metodologije i integralnog razvoja na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a,
 • izrada i provedba lokalne razvojne/CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER pristupu „odozdo prema gore“ primjenom CLLD metodologije za integrirani razvoj ruralnih područja jačanjem ruralno urbanih veza,
 • nadzor i vrednovanje provođenja lokalne razvojne/CLLD strategije,
 • provođenje socioekonomskih istraživanja te procjene razvojnih potreba i mogućnosti područja u kojem djeluje LAG,
 • poticanje uključivanja građana i ostalih zainteresiranih dionika u rad LAG-a,
 • uspostava sustava i razvoj mreže višesektorskih partnerstava na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a te na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • organiziranje stručne izobrazbe članova, zaposlenika i volontera LAG-a,
 • briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih i fizičkih preduvjeta za više dioničko planiranje i provedbu razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • određivanje prioriteta i poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede, tehnologije, turizma, kulture, zaštite prirode i okoliša te drugih djelatnosti u ruralnom prostoru,
 • provođenje posebnih programa i aktivnosti za korisničke skupine poput mladih, žena, djece, manjina, starijih i nemoćnih te osoba kojima prijeti siromaštvo i socijalna isključenost na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • organiziranje javnih rasprava, tribina, predavanja, okruglih stolova, izložbi, sajmova te ostalih javnih događanja,
 • osnivanje i vođenje lokalnih volonterskih centara u ruralnom području,
 • provođenje volonterskih aktivnosti, informiranje, savjetovanje, edukacija volontera i organizatora volontiranja kroz djelovanje lokalnih volonterskih centara,
 • poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju i provođenju lokalnih razvojnih politika,
 • razvoj kapaciteta udruga i ostalih razvojnih dionika, provođenje informiranja, savjetovanja, edukacija, treninga i osposobljavanja kroz neformalne i informalne metode obrazovanja i učenja,
 • provođenje izvaninstitucionalnih oblika odgoja i obrazovanja djece, mladih i ostalih članova lokalne zajednice,
 • savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije dionika koji djeluju na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • praćenje zakonske regulative i obavještavanje javnosti u vezi natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti,
 • suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova i članova lokalne zajednice,
 • u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa,
 • razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima te davanje prijedloga za njihovo unapređenje,
 • poticanje suradnje s drugim organizacijama i lokalnim zajednicama u cilju razmjene iskustava, prijenosa znanja i rješavanja stručnih pitanja iz područja poduzetništva, poljoprivrede, turizma, zaštite prirode i okoliša te društvenih djelatnosti u ruralnom području radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • pomoć u izgradnji kapaciteta lokalnih udruga, javnih ustanova, tijela vlasti, predstavnika gospodarskog sektora te sektora članova lokane zajednice kako bi mogli svoja znanja i iskustva dalje širiti i tako njegovati društveni kapital zajednice,
 • pomoć dionicima na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a u organizaciji događanja i konferencija za informiranje javnosti o ciljevima i djelovanju LAG-a i LEADER programu i CLLD smjernicama integriranog razvoj ruralnih područja i ruralno urbanih poveznica,
 • informiranje i edukacija članova lokalne zajednice u svrhu promidžbe integriranog razvoja ruralnog područja te pomoć članovima LAG-a,
 • pružanje potpore svim lokalnim razvojnim dionicima odnosno predstavnicima javnih i privatnih lokalnih socioekonomskih interesa koji se bave razvojem lokalne zajednice kroz seminare, radionice, predavanja, individualne konzultacije i slično, u cilju njihovog razvoja i samo održivosti,
 • izrada, provođenje, nadzor i koordinacija integralnih i drugih razvojnih projekata Udruge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • vrednovanje i odabir, nadzor i koordinacija projekata koji se provode u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja Udruga,
 • izvršavanje ostalih poslova utvrđenih ovim Statutom, općim aktima i odredbama tijela LAG-a.


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner